Slavia

GDPR

Společnost KŮTA SERVIS s.r.o. (dále také jen „společnost“), se sídlem Kasárenská 382, 383 01 Prachatice, IČ 281 34 419 podává  tímto dle Nařízení (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“ nebo „GDPR“)

INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, které jsou získány od subjektů údajů

Informace o správci osobních údajů a kontaktní údaje:

Správcem osobních údajů je společnost KŮTA SERVIS s.r.o., se sídlem Kasárenská 382, 383 01 Prachatice, Česká republika, IČ 281 34 419, e-mail:   

Kontaktní údaje  pověřence pro  ochranu osobních  údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.

Kategorie osobních údajů a rozsah jejich zpracování:

Společnost KŮTA SERVIS zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém jí byly poskytnuty ze strany subjektu údajů, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává se v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. V souvislosti s poskytováním služeb či plněním zákonných povinností může ze strany společnosti docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

Základní osobní identifikační údaje, adresní údaje  a popisné údaje
sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné  identifikaci subjektu údajů, tedy  akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, název obchodní firmy,  IČ, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, předložené identifikační doklady a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny), identifikační údaje zástupce  nebo kontaktních  osob obchodního partnera,  bankovní spojení,  apod.

Kontaktní údaje , tedy kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, případně adresy na sociální sítě apod. V případě, že obchodním partnerem je  právnická  osoba,  zpracovává společnost tyto  osobní  údaje také ve vztahu k osobám, s nimiž společnost  komunikuje  jako s  kontaktními osobami  obchodního partnera.

Údaje plynoucí z konkrétních smluv či ze zákona

Kamerové záznamy

Prostory provozovny společnosti jsou sledovány kamerovým systémem, o čemž jsou návštěvníci provozovny informováni. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány v délce 30 dnů a poté jsou v automatické smyčce přemazávány. Nejsou pořizovány zvukové záznamy, stejně tak není používán software k porovnávání některých biometrických charakteristik subjektu údajů (např. charakteristiky pohybu či chůze subjektů údajů).

Údaje zpracované na základě souhlasu subjektu údajů

Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení výslovného souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.  Jedná se například o fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce.  

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností správce vyplývajících z právního vztahu se subjektem údajů a obecně závazných právních předpisů.

Účelem zpracování osobních údajů je sledování vymezených prostor provozovny společnosti. Zpracování probíhá dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy souhlas subjektu údajů není třeba, jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, a aby byly chráněny zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů. Oprávněnými zájmy správce a třetích osob je ochrana majetku společnosti, ochrana zájmů společnosti a ochrana osob nacházejících se v monitorovaných prostorech, prověření průběhu nehodového děje na pracovišti, vzniku škody, prověření okolnosti odcizení věcí z pracoviště, vniknutí cizí osoby do objektu společnosti.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Osobní údaje získané od subjektu údajů jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností a právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovených povinností, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy na webových stránkách a sociálních sítích správce, právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

Při monitorování kamerovým systémem je právním základem zpracování oprávněný zájem správce spočívající v nutnosti ochrany majetku správce, jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců správce a třetích osob.

Popis kategorií příjemců

Osobní údaje osob dle této informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů provádí Správce.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Obecného nařízení.

Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.

Údaje na kamerovém záznamu se automaticky promazávají vždy po 30 dnech.

Informace o právech subjektů údajů

V souladu se zpracováním osobních údajů získaných od subjektu údajů, může subjekt údajů uplatnit následující práva:

Ø  Právo na přístup: právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR;

Ø  Právo na opravu: právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů v souladu s čl. 16 GDPR;

Ø  Právo na výmaz (,,právo být zapomenut"):  právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním;

Ø  Právo na omezení zpracování: právo v souladu s čl. 18 GDPR kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;

Ø  Právo na přenositelnost údajů:  právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Ø  Právo  vznést  námitku:  právo  kdykoliv v souladu s čl. 21 GDPR  vznést   u  Správce  námitku  proti  zpracování  osobních  údajů   v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace;

Ø  Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování:  právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.;

Ø  Právo odvolat souhlas:  právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování;

Ø  Právo podat stížnost:  právo  v souladu s čl. 77 GDPR kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.