Slavia

Whistleblowing

Společnost KŮTA SERVIS s.r.o., IČ: 28134419, se sídlem Kasárenská 382, Prachatice II, 383 01 Prachatice (dále jen "Společnost") v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), jež zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění, a má za účel zajištění ochrany oznamovatelů před odvetnými opatřeními a zneužitím.

Společnost nemá toleranci vůči nezákonnému jednání a vždy se snaží přijmout opatření, aby minimalizovala riziko takového jednání ze strany svých zaměstnanců, statutárních orgánů a jiných osob. Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém, který umožní oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing), čímž přispěje k formování firemní kultury ve společnosti a rozvoji profesionálního, slušného a poctivého podnikání v České republice i zahraničí.

Prioritním cílem Společnosti je vytvořit systém a pracovní prostředí, které umožní jednotlivcům nahlásit podezření na trestný čin, přestupek nebo jiné škodlivé jednání, aniž by se obávali represí, a s vědomím, že jejich oznámení bude důkladně prověřeno a v případě potřeby budou přijata opatření pro napravení situace.

Oznamovatel – fyzická osoba, která oznámení o možném protiprávním jednání podává

Oznámení – jakékoliv sdělení učiněné oznamovatelem, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti

Odvetné opatření – jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které Oznamovateli může způsobit újmu

Vnitřní oznamovací systém – systém interních mechanizmů Společnosti umožňující podání Oznámení zajišťující ochranu Oznamovatele podle ZOO

Příslušná osoba – bezúhonná, zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, která je Společností pověřena k přijímání a posuzování důvodnosti Oznámení podaného prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému a k navrhování opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané Oznámení. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.

Ministerstvo – Ministerstvo spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2

Jaké jednání lze oznamovat?

Oznámení podle ZOO je možné činit ohledně jednání, které
a. má znaky trestného činu,

b. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

c. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 2. daně z příjmů právnických osob,

 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

 4. ochrany spotřebitele,

 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

 7. ochrany životního prostředí,

 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo je oprávněn učinit Oznámení

Oznámení je oprávněna učinit výhradně osoba, která:
a. pro Společnost vykonává závislou práce v základním pracovněprávním vztahu,

b. pro Společnost vykonává dobrovolnickou činnost,

c. koná u Společnosti odbornou praxi a/nebo stáž.

Oznámení od jiných osob Společnost v souladu se ZOO vylučuje.

Jakým způsobem lze oznámení učinit?

Oznámení lze učinit prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému Společnosti, Ministerstvu nebo je možné Oznámení za splnění podmínek podle § 7 odst. 1 písm. c) ZOO uveřejnit.

Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému se činí vůči Příslušné osobě pověřené Společností.

Příslušné pověřená osoba je Jan Pinter, telefon: + 420 775 297 163, e-mail: jan.pinter@kutaservis.cz, adresa pro doručování: Těšovice 60, Prachatice 383 01. O změnách v osobě Příslušné osoby a/nebo o změně kontaktních údajů bude Společnost informovat změnou úpravou na webových stránkách.

Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) Příslušné osoby jsou určeny výlučně pro činění Oznámení. Komunikační kanály s Příslušnou osobou jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajištuje ochranu totožnosti Oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám. Telefonní linka je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou.

Oznámení lze činit prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému:

a. telefonicky na telefonní číslo Příslušné osoby určené výlučně pro tyto účely, přičemž o telefonickém Oznámení bude buď se souhlasem Oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž Oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit;

b. osobně při setkání s Příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném Oznámení bude buď se souhlasem Oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž Oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit;

c. písemně, buď odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám Příslušné osoby. Pakliže je oznámení činěno formou dopisní zásilky, je takovou zásilku nutné označit za účelem zachování důvěrnosti nápisem „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem („Neotvírat, whistleblowing“ apod.), přičemž zaměstnanci Společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat neprodleně Příslušné osobě,

d. e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Příslušné osoby, užívanou výlučně pro účely činění Oznámení, k níž má přístup pouze Příslušná osoba,

Oznámení je možné učinit vůči Ministerstvu způsobem uveřejněným na webových stránkách Ministerstva.

Oznamovatel je oprávněn informace, které tvoří obsah Oznámení, uveřejnit, pokud:

a. podal Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo přímo ministerstvu a v určených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména Příslušná osoba neposoudila důvodnost Oznámení, Společnost nepřijala k předejití nebo nápravě protiprávního stavu vhodné opatření nebo Příslušná osoba neposoudila Oznámení,

b. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v Oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo

c. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání Oznámení Ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo společně chráněná osoba vystaveni Odvetným opatřením nebo že je ohrožena působnost Ministerstva.

Jak má Oznámení vypadat?

V Oznámení je třeba uvést jméno a příjmení Oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis možného jednání, jež naplňuje znak protiprávnosti, a to se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost Oznámení řádně posoudit.

Pakliže bude učiněno Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, náleží oznamovateli a osobám uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO ochrana podle ZOO a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Jaký je postup po podání oznámení?

1. přijetí Oznámení je Příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět Oznamovatele, ledaže:

 a. Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo

 b. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele,

2. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát – o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše),

3. výsledkem posouzení může být závěr, že:  a. nejde o Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, v takovém případě o tom Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele,

 b. Oznámení je důvodné, v takovém případě Příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše); Nepřijme-li Společnost opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření,

 c. Oznámení není důvodné, v takovém případě Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Za účelem prošetření oznámení:

a. jsou zaměstnanci Společnosti povinni poskytovat příslušné osobě součinnost,

b. je příslušná osoba oprávněna vyžadovat dokumenty potřebné pro posouzení,

c. je příslušná osoba oprávněna požadovat vysvětlení a vstupovat do kanceláří a jiných prostor Společnosti.

Ochrana totožnosti oznamovatele

Pro funkční Vnitřní oznamovací systém je prioritou ochrana totožnosti Oznamovatele, která je zajištěna tím, že:

a. veškeré komunikační kanály jsou provozovány bezpečným způsobem, nejsou využívány pro jiné (např. pracovní) účely a přístup k nim má pouze Příslušná osoba,

b. telefonní linka na Příslušnou osobu je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou,

c. zaměstnanci společnosti jsou poučeni o zákazu otevírat zásilku označenou nápisem „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem a o povinnosti předat ji přímo Příslušné osobě,

d. k evidenci údajů o přijatých Oznámeních, dokumentům souvisejícím s Oznámením a uchovávaným Oznámením má přístup pouze Příslušná osoba a tato data jsou uchovávána bezpečným způsobem, odděleně od jiných dat Společnosti,

e. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení této činnosti, o čemž je poučena a o poučení je podepisován záznam,

f. společnost při výběru Příslušné osoby dbá nejen na to, aby příslušná osoba splňovala zákonné podmínky pro výkon této činnosti, avšak aby disponovala též dostatečnými odbornými znalostmi, morální vyspělostí a byla zárukou nestranného výkonu svých úkolů,

g. veškeré osobní údaje Oznamovatelů jsou spravovány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,

h. informace o totožnosti Oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů (v takovém případě je povinna o tom předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil)

Oznamovatel je oprávněn učinit Oznámení anonymně. V takovém případě mu nepřísluší ochrana podle ZOO až do doby, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit Odvetnému opatření.

Ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními

Oznamovatelé jsou chráněni před Odvetnými opatřeními vyvolanými v důsledku učinění Oznámení. Odvetná opatření jsou zakázána. Odvetným opatřením se rozumí zejména:

a. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

b. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,

c. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

d. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

e. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,

f. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

g. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,

h. služební hodnocení nebo pracovní posudek,

i. neumožnění odborného rozvoje,

j. změna pracovní nebo služební doby,

k. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,

l. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo

m. zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven Oznamovatel ani:

a. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,

b. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,

c. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,

d. osoba oznamovatelem ovládaná,

e. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,

f. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

g. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo

h. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Práva na ochranu před Odvetným opatřením se nelze vzdát. Pakliže ke vzdání se práva na ochranu dojde, nepřihlíží se k němu.

Jde-li o Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, náleží Oznamovateli a dalším osobám, kterým ochrana s Oznamovatelem svědčí, ochrana podle tohoto zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit Odvetnému opatření.

Ochrana před Odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila Oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Vědomě nepravdivé Oznámení může být Ministerstvem sankcionováno pokutou, a to až do výš 50.000,-Kč.

Evidence a uchovávání oznámení

Přijaté oznámení a údaje o něm zapíše Příslušná osoba do protokolu Oznámení protiprávního jednání, jehož vzor je k dispozici na webových stránkách. Příslušná osoba dbá na řádné vyplnění tohoto protokolu.

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých Oznámeních minimálně v následujícím rozsahu:

1. datum přijetí oznámení,

2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy

3. shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,

4. datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Do evidence vedené podle pravidel výše a k dokumentům souvisejícím s Oznámením a k uchovávaným Oznámením má přístup pouze Příslušná osoba.